Aktuellt

Protokoll från årsmöte 2022-03-27 Protokollet från årsmötet 2022-03-27 finns nu på hemsidan./Styrelsen

Årsmöte Medlemmar i Åselstads Vägförening kallas till årsmöte söndagen den 27 mars 2022 klockan 11.00, platsen för årsmötet är Ensjöholms samlingslokal. Årsmöteshandlingar finns på http://www.aselstad.se, välj vägföreningen. /Styrelsen

Vinterväglag

Förhållandena är bitvis besvärliga på våra vägar då vinterväglag råder.MR Öst som sköter vinterväghållningen har som målsättning att ploga bort slasket innan det fryser igen. Kör och promenera försiktigt i området! /Styrelsen Vägföreningen

Välkommen till Åselstads vägförening.

Föreningen

Ni är alla medlemmar i Åselstads Vägförening. Vägförening har en styrelse som ansvarar för b.la. vägområdet med tillhörande diken, vägskyltar, belysningsstolpar, underhåll asfaltsbeläggningar, snöröjning och sandning mm.

Trafiksäkerhet

Vägföreningen arbetar även för en trafikmiljö med hänsyn till boendes trafiksäkerhet.
Det är viktigt att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver, det gäller för såväl boende som besökande.

o Kör försiktigt – Hastighet max 30 km/tim gäller i Åselstad.

Ett problem som trots påminnelser gör gällande att det fortfarande parkeras bilar inom vägområdet. Felparkerade bilar är en trafikfara då gående och cyklister tvingas ut i körbanan.

Fastighetsägaransvar

Vi i vägföreningen behöver din hjälp med att hålla rent från gräs, sly och skräp utanför den egna fastigheten, samt hålla vägdiken och grönytor fria från att användas som upplag etc.
Vi ber samtliga fastighetsägare att så långt som möjligt vårda gräset och undanröja siktskymmande växtlighet från tomterna. Träd intill belysningsstolpar rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls. Detta bidrar till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området.

Vägområde som tänker användas som upplag ska anmälas till styrelsen för beslut om utnyttjande. Anmälan utförs i god tid före nyttjandet. Efter användandet ska ytorna återställas till ursprungligt skick.
Styrelsen har ingen möjlighet att ge tillstånd till fasta anläggningar utanför tomtgräns.

Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd om 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgräns.

Det är viktigt att grenverk som hänger ut från träd på den egna fastigheten är kapade, så att de inte skymmer vägbanan och belysningsstolpar.
För att vägen ska vara farbar för tyngre transporter och arbetsfordon krävs en fri höjd på 4,6 m.

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång